منابع آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی99-98
 
راهنمای سایت   منابع آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی99-98  
 
 

 

انفورماتیک پزشکی

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده

مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

1.Abdelhak, Mervat, Grostick, Hanken, Mary Alice. M. Health information management of a strategic resource. Secondedition. Philadelpina. Pa; W.B. saunders company, 2001
2. wager, Ka. Wickham. Frances. Lee, DBA, Glaser, JR, Burns Glaser, J.r. Managing. Health information systems: a practical approach for health care executives. Publisher. Jossey-Bass, 2005
3-کیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی تالیف دکتر حمید مقدسی
4-مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی ، تالیف دکتر رضا صفدری، قاضی سعیدی

ریاضی و آمار زیستی

  1. روش های آمار زیستی مولف : دانیل
  2. روش های آماری و شاخص های بهداشتی تالیف: دکتر کاظم محمد و دکتر ملک افضلی
  3. حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی تالیف : جرج توماس و راس فینی

اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها

  1. برنامه نویسی به زبان C تالیف : کافمن Elliot Kaufman
  2. برنامه نویسی به زبان پاسکال تالیف : کافمن Elliot Kaufman
  3. ساختمان داده ها تالیف : لیپ شوتز Seymour Lipschutz
  4. ساختمان داده ها تالیف : هو روییتز Ellis Horowitz

انفورماتیک سلامت

Edward. H. Shortliffe, James J. Cimino, Biomedical informatics: computer applications in health care and biomedicine

Robert E. Hoyt, Ann K. Yoshihashi, Health informatics: Practical Guide for Healthcare and information Technology Professionals

کلیات و اصطلاحات پزشکی

Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever, Brunner & Suddarth's Textbook of Medical, Surgical Nursing
(و ترجمه های معتبر آن)
Barbra Gylys and Mary Ellen Wedding: Medical Terminology : A Body Systems Approach.
(و ترجمه های معتبر آن)

 

 


 


 
Test cable channels Graduate Department of Health