منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوشتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری پزشکی) 99-98
 
مشاوره تخصصی   منابع آزمون کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی99-98(زیست فناوری پزشکی)  
 
 

رشته امتحانی

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده

مولفین و مترجمین

مجموعه علوم آزمایشگاهی (1)

شامل رشته های :

بیوشیمی

زیست فناوری

ژنتیک انسانی

بیوشیمی عمومی

1.Principles of Biochemistry

 

2.Text book of Biochemistry

Biochemistry

3. Biochemistry Stryer

 

استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل آنها متناسب با رفرانسهای فوق باشد بلامانع است.

 

 

شیمی آلی و عمومی

شیمی آلی

موریسون بوید (کتاب کامل) مترجم دکتر یاوری

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی

MOLECULAR CELL BIOLOGY

 H.LODISH .وهمکاران

 

ژنتیک

اصول ژنتیک پزشکی امری EMERY

 

 

 

 

 

 

 

ژنتیک مولکولی پزشکی (در هزاره سوم ) جلد 1و2

 

 

 

 

 

MEDICAL MOLECULAR GENATICS

 

 

PRINCIPLES OF

 GENETIC

ترجمه و تالیف دکتر محمدرضا نوری دلوئی- ویرایش چهاردهم چاپ نخست (چاپ هفتم پیاپی )-برگزیده کتاب فصل 1386وبرگزیده تقدیر 1388، جمهوری اسلامی ایران انتشارات جامعه نگر

تالیف دکتر محمدرضا نوری دلوئی انتشارات سامر سال 1388( کتاب برگزیده فصل ،1388وبرگزیده کتاب کتاب سال 1389جمهوری اسلامی ایران

OXFORD UNIVERSITY PRESS-OXFORD LAST HOFFEE,PATRIC A .LAST EDITION

 

 

میکروب شناسی

Microbiology

Microbiology

Zinsser Microbiology

Diagnostic Microbiology

 Microbiology

 

Walker and et al

Jawetz and et al

Jokike and et al

Finegulld (baily and scoit)

Murray

 


 

 

 


 
Test cable channels Graduate Department of Health