انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.منابع آزمون لیسانس به پزشکی :.
 
 
لیسانس به پزشکی
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
مجموعه ميكروب شناسي (قارچ،باکتری،،انگل)ا
 
ایمنی شناسی
 
بیوشیمی
 
ژنتیک مولکولی
 
تغذیه
 
فیزیولوژی
 
800000
آناتومی
 
 
بافت شناسی
 
 
روانشناسی
 
 
فیزیک پزشکی
 
 
اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماري ها
 
 
اصول خدمات بهداشتي و بهداشت و تنظيم خانواده
 
 
آمار
 
  جنین شناسی  
  ویروس شناسی  
  زبان عمومی