مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 95-94 موسسه معین
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 95-94 موسسه معین

  کارنامه رتبه91کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 95-94 کارنامه رتبه97کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 95-94
  کارنامه رتبه73کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 95-94 کارنامه رتبه84کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 95-94
  کارنامه رتبه59کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 95-94 کارنامه رتبه68کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 95-94
  کارنامه رتبه48کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 95-94 کارنامه رتبه56کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 95-94
  کارنامه رتبه34کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 95-94 کارنامه رتبه42کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 95-94
  کارنامه رتبه6کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 95-94 کارنامه رتبه24کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 95-94
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96-95 موسسه معین

  کارنامه رتبه9کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96-95 کارنامه رتبه2کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96-95
  کارنامه رتبه19کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96-95 کارنامه رتبه10کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96-95
  کارنامه رتبه27کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96-95 کارنامه رتبه22کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96-95
  کارنامه رتبه36کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96-95 کارنامه رتبه30کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96-95
  کارنامه رتبه41کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96-95 کارنامه رتبه38کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96-95
  کارنامه رتبه48کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96-95 کارنامه رتبه45کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96-95
  کارنامه رتبه80کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96-95 کارنامه رتبه68کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96-95
    کارنامه رتبه96کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96-95
  کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 97-96 موسسه معین
  کارنامه رتبه12کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 97-96 کارنامه رتبه2کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 97-96
  کارنامه رتبه27کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 97-96 کارنامه رتبه23کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 97-96
  کارنامه رتبه43کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 97-96 کارنامه رتبه32کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 97-96
  کارنامه رتبه58کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 97-96 کارنامه رتبه57کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 97-96
  کارنامه رتبه 104کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 97-96 کارنامه رتبه81کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 97-96
  کارنامه رتبه122کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 97-96 کارنامه رتبه 111کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 97-96
  کارنامه رتبه 135کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 97-96 کارنامه رتبه131کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 97-96
    کارنامه رتبه145کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 97-96