مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.: موسسه علوم و فنون معین :. .: دوره بازآموزی_cpr
طرح نظام آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت مراقبتهاي قبل ، حين و بعد از زايمان
برنامه آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت مراقبت هاي قبل، حين و بعد از زايمان طبيعي و غير طبيعي فصل اول اساس و پايه هر توسعه آموزش و پرورش نيروي انساني آن جامعه است تعليم و تربيت سبب اقزايش دانش مهارت و درك و توانايي مي گردد. آموزش و پرورش، سبب مي شود قدرت تسلط بر محيط و امكانات و توان استفاده از تكنولوژي توسعه يابد. پيشرفتهاي سريع در درمان بيماران، مي تواند نحوه و روشهاي كاركردن و مسئوليت شغلي كارها را تغيير دهد. پس آموزش به كاركنان امري الزامي و اجتناب ناپذير است. از سوي ديگر برنامه ريزي در جهت ارتقاء سلامت مادر و نوزاد در مراحل قبل، حين و پس از زايمان منجر به ارتقاء سلامت جامعه، كاهش مراجعه بعدي بيماران به مراكز درماني و كاهش هزينه هاي درماني خواهد شد با توجه به آنكه كاركنان مامايي در اين زمينه نقش حياتي و مهم دارند ارتقاء سطح آگاهي و عملكرد آنان در مديريت يك زايمان طبيعي و غير طبيعي و دستيابي به هدف فوق ياري خواهد كرد بر همين مبنا، دفتر بازآموزي موسسه علوم وفنون معين در زمينه برگزاري دوره آموزشي مراقبت هاي قبل، حين و پس از زايمان طبيعي و غير طبيعي اقدام نموده است. مقدمه: اهداف هدف كلي: افزايش سطح آگاهي و مهارتي كاركنان شاغل در بخش زايمان به منظور حفظ سلامت مادر و نوزاد قبل، حين و بعد از زايمان اهداف ويژه: در پايان دوره از فراگير انتظار مي رود: 1- قادر به گرفتن شرح حال مادر باشند 2- قادر به پذيرش مددجو باشند 3- قادر به معاينه فيزيكي مادر باردار باشند 4- قادر به ترياژبندي مراجعين به اورژانسهاي مامايي باشند 5- آزمايشات معمول و آزمايشات موارد خاص را ليست نمايند 6- قادر به آموزش مراقبتهاي دوران بارداري باشند 7- علت و نحوه استفاده اين آزمايشات را شرح دهند 8- موارد طبيعي در مادر و جنيني را تشخيص داده و ليست نمايند 9- مهارت هاي لازم را در انجام مراقبت هاي قبل، حين و بعد از زايمان ليست نمايند 10- نسبت به ارجاع موارد غير طبيعي بموقع اقدام نمايند 11- قادر به كنترل يك ليبر طبيعي باشند 12- قادر به كنترل يك ليبر غير طبيعي بر مبناي چك ليستهاي ارائه شده باشند 13- موارد استفاده از وكيوم و فورسپس را شرح دهند 14- صداي قلب جنين را تشخيص داده و ليست نمايند 15- قادر به انجام اقدامات لازم جهت رفع مشكلات احتمالي باشند 16- قادر به شرح موارد استفاده از انواع بي حسي و بي دردي در اپي زيوتومي باشند 17- قادر به ليست نمودن نحوه و موارد استفاده از داروهاي مجاز (مانند اكسي توسين، متروژن، ويتامين k و ...) باشند 18- قادر به انجام مراقبتهاي پس از زايمان (شامل بررسي وضع عمومي مادر، كنترل رحم، مثانه، دفع علائم حياتي ولوشيا، دادن دارو، تغذيه و ...) باشند 19- عوارض داروها را بر مادر و جنين شرح دهند 20- قادر به احياي كامل نوزاد باشند 21- عوارض بعد از زايمان را تشخيص و پيشگيري نمايند 22- قادر به ارائه آموزش هاي بعد از زايمان (مراقبت از خود، تنطيم خانواده، مراقبت از نوزاد، احكام نفاس) باشند 23- قادر باشند نحوه شيردهي را بصورت عملي به مادر آموزش دهند 24- به مسائل و مشكلات فرهنگي – اجتماعي و اقتصادي و رواني مددجو توجه نموده و در صورت لزوم جهت حل آن اقدام نمايند 25- اقدامات انجام شده را در پرونده بصورت كامل ثبت نمايند 26- راهنمايي هاي لازم جهت مراجعات بعدي و مراجعه اورژانس (جهت علائم هشدار دهنده را به مادر و خانواده ارائه مي نمايد
فصل دوم : شرايط و ضوابط تشكيل دوره
مدت آموزش: طول مدت دوره آموزشي به مدت 4روز هفته خواهد بود مدت اموزش تئوري 30 ساعت مي باشد. آموزش گيرندگان: كاركنان پرستاري شاغل در بخشهاي زايمان شامل ماماها و پرستاران و... برنامه آموزش: برنامه آموزش و شيوه تدريس، تركيبي از روشهاي مختلف سخنراني، پرسش و پاسخ، نمايش / PBL Bed side teaching با بكار گيري از تمامي وسايل و رسانه هاي كمك آموزشي (پروژكتور، اسلايد، ماكت، اورهد و ...) خواهد بود. شرايط مدرسين: شرايط انتخاب مربي باليني: 1- داشتن حسن اخلاق و شهرت 2- حداقل مدرك قابل قبول كارشناس 3- داشتن حداقل 3 سال سابقه كار باليني 4- داشتن حداقل 1 سال سابقه كار در بخش مربوطه 5- حداقل نمره ارزيابي عملكرد ماهانه در بخش 95% از كل امتياز عملكرد مي باشد 6- قدرت انتقال مطالب و مهارتها را به فراگيران داشته باشند 7- حداقل 2 ساعت تدريس تئوري دوره را بعهده داشته باشد 8- كسب امتياز عالي از ارزيابي هاي مسئول موسسه و فراگيران
 
 
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health