مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 7کارشناسی ارشد اتاق عمل95-94

 

کارنامه رتبه7کارشناسی ارشد اتاق  عمل95-94  
رتبه کل نمره کل رشته کارشناسی ارشد رشته کارشناسی
7 205.31 اتاق  عمل اتاق عمل
درصد درس دوم درصد درس اول
50.5 بيماريهاي  داخلي  و جراحي 44.2481 اصول  و عملكرد فرد سيار و اسكراب
درصد درس چهارم درصد درس سوم
58.9133 اناتومي 50.5 تكنولوژي  جراحي  در جراحي  هاي  مختلف
درصد درس ششم درصد درس پنجم
24.4117 زبان  عمومي 50.5 بيهوشي  و احياي  قلبي  ريوي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0   0  
    درصد درس نهم
    0  

دانشجوی فوق از کلاسهای حضوری و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است