مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 95-94 موسسه معی
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 95-94 موسسه معین

  کارنامه رتبه9کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 95-94
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 96-95 موسسه معین

  کارنامه رتبه676کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 96-95 کارنامه رتبه572کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 96-95
    کارنامه رتبه754کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 96-95
  کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 97-96 موسسه معین
  کارنامه رتبه11کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 97-96 کارنامه رتبه5کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 97-96