مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشدتغذیه در بحران95 و حوادث غیر مترقبه-94 موسسه معین
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد شیمی دارویی 95-94 موسسه معین

  کارنامه رتبه 16کارشناسی ارشد شیمی دارویی95-94
 
  کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد شیمی دارویی 97-96 موسسه معین
  کارنامه رتبه 40 کارشناسی ارشد شیمی دارویی97-96 کارنامه رتبه10کارشناسی ارشد شیمی دارویی97-96