مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی95-94 موسسه معین
 
 
 
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 95-94 موسسه معین

 
  کارنامه رتبه7کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 95-94
 

کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 96-95 موسسه معین

 
  کارنامه رتبه 29کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 96-95 کارنامه رتبه 16کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 96-95
  کارنامه رتبه 31کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 96-95 کارنامه رتبه 33کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 96-95
   
  کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 97-96 موسسه معین
  کارنامه رتبه25کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 97-96 کارنامه رتبه 12کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 97-96
  کارنامه رتبه 40کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 97-96 کارنامه رتبه 29کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 97-96
  کارنامه رتبه 67کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 97-96 کارنامه رتبه 56کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 97-96