انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی
رشته های مجاز به شرکت در مقطع کارشناسی ارشد
 
 
نام رشته
علوم تغذیه مامایی پرستاری
فیزیولوژی ژنتیک بیوشیمی
میکروب شناسی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) ایمنی شناسی
روانشناسی بالینی روانشناسی مدیریت خدمات بهداشتی
زیست شناسی گرایش جانوری زیست شناسی روانشناسی کودکان استثنایی
علوم آزمایشگاهی زبست شناسی گرایش میکروبیولوژی زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی
علوم تشریحی(آناتومی) رادیولوژی انگل شناسی
بهداشت مواد غذایی مدیریت هوشبری
علوم و صنایع غذایی رژیم شناسی فوریت های پزشکی
تکنولوژی اتاق عمل بهداشت عمومی آموزش بهداشت
شیمی دارویی بهداشت حرفه ای بهداشت محیط
مهندسی محیط زیست مهندسی آب و فاضلاب مهندسی منایع طبیعی
مهندسی شیمی مهندسی شیمی گرایش شیمی مواد غذایی مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی
مدیریت توانبخشی مهندسی پزشکی مهندسی پزشکی بیوالکتریک
مهندسی صنایع مهندسی برق مهندسی کشاورزی
مهندسی مکانیک مهندسی کامپیوتر مهندسی عمران
مهندسی تکنولوژی صنایع آرد بیوفیزیک مهندسی هسته ای
فناوری اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی) فیزیوتراپی سم شناسی
شیمی شیمی کاربردی شیمی محض
بهداشت و بازرسی گوشت پرستار ماما فارماکولوژی
کاردرمانی شنوایی سنجی مددکاری اجتماعی
گفتار درمانی فیزیک حقوق
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها (حشره شناسی) علوم کامپیوتری حسابداری
جامعه شناسی علوم تربیتی علوم اجتماعی
ارتوپدی فنی علوم تجربی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
بافت شناسی تکنولوژی پرتوشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای
اقتصاد آمار ریاضی
بینایی سنجی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی اکولوژی انسانی
صنایع مهندسی ایمنی صنعتی گیاه پزشکی
 

Test cable channels Graduate Department of Health