انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی
رشته های مجاز به شرکت در مقطع کارشناسی ارشد
 
 
نام رشته
اقتصاد آمار آموزش بهداشت
اعضای مصنوعی و وسایل کمکی انگل شناسی ایمنی صنعتی
بافت شناسی ایمنی شناسی اکولوژی انسانی
بهداشت حرفه ای بهداشت عمومی بهداشت محیط
بیوشیمی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) بینایی سنجی
بهداشت و بازرسی گوشت بهداشت مواد غذایی بیوفیزیک
پرستار ماما علوم تغذیه پرستاری
فارماکولوژی تکنولوژی پزشکی هسته ای تکنولوژی پرتوشناسی/تکنولوژی پرتودرمانی
مهندسی برق رادیولوژی تکنولوژی اتاق عمل
ریاضی رژیم شناسی روانشناسی بالینی
زیست شناسی زیست شناسی گرایش جانوری روانشناسی
سم شناسی ژنتیک زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی
شیمی شیمی محض شیمی کاربردی
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی صنایع مهندسی شنوایی سنجی
علوم تجربی علوم اجتماعی علوم کامپیوتری
علوم آزمایشگاهی علوم و صنایع غذایی علوم تربیتی
علوم تشریحی(آناتومی) مهندسی منایع طبیعی شیمی دارویی
فناوری اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی) ارتوپدی فنی فوریت های پزشکی
فیزیک فیزیوتراپی فیزیولوژی
جامعه شناسی روانشناسی کودکان استثنایی کاردرمانی
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها (حشره شناسی) هوشبری حقوق
گفتار درمانی گیاه پزشکی حسابداری
میکروب شناسی مامایی مددکاری اجتماعی
مدیریت توانبخشی مدیریت خدمات بهداشتی زبست شناسی گرایش میکروبیولوژی
مهندسی تکنولوژی صنایع آرد مهندسی آب و فاضلاب/ مهندسی آب مدیریت
مهندسی هسته ای مهندسی کامپیوتر مهندسی پزشکی بیوالکتریک
مهندسی محیط زیست مهندسی مکانیک مهندسی کشاورزی
مهندسی صنایع مهندسی پزشکی مهندسی عمران
مهندسی شیمی مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی مهندسی شیمی گرایش شیمی مواد غذایی
 

Test cable channels Graduate Department of Health