انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی
رشته های مجاز به شرکت در مقطع کارشناسی ارشد
 
 
نام رشته
اقتصاد آمار آموزش بهداشت
اعضای مصنوعی انگل شناسی ایمنی صنعتی
بافت شناسی ایمنی شناسی اکولوژی انسانی
بهداشت حرفه ای بهداشت عمومی بهداشت محیط
بیوشیمی بیوتکنولوژی بینایی سنجی
بهداشت و بازرسی گوشت بهداشت مواد غذایی بیوفیزیک
پرستار ماما تغذیه پرستاری
داروشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای تکنولوژی پزشکی
رادیوتراپی رادیولوژی اتاق عمل
ریاضی رژیم درمانی روانشناسی بالینی
زیست شناسی زیست جانوری روانشناسی
سم شناسی ژنتیک زیست سلولی و مولکولی
شیمی شیمی محض شیمی کاربردی
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی صنایع مهندسی شنوایی سنجی
علوم تجربی علوم اجتماعی علوم کامپیوتر
علوم آزمایشگاهی علوم و صنایع غذایی علوم تربیتی
علوم تشریحی(آناتومی) علوم پزشکی سم شناسی
فناوری اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی) ارتوپدی فنی فوریت های پزشکی
فیزیک فیزیوتراپی فیزیولوژی
جامعه شناسی کودکان استثنایی کاردرمانی
حشره شناسی هوشبری حقوق
گفتار درمانی گیاه پزشکی حسابداری
میکروب شناسی مامایی مددکاری اجتماعی
مدیریت توانبخشی مدیریت خدمات بهداشتی میکروبیولوژی
مهندسی آرد مهندسی آب و فاضلاب/ مهندسی آب مدیریت
مهندسی هسته ای مهندسی کامپیوتر مهندسی پزشکی بیوالکتریک
مهندسی محیط زیست مهندسی مکانیک مهندسی کشاورزی
مهندسی صنایع مهندسی پزشکی مهندسی عمران
مهندسی شیمی مهندسی علوم و صنایع غذایی مهندسی شیمی مواد غذایی
 

Test cable channels Graduate Department of Health