.: موسسه علوم و فنون معین :.
 
  مکالمه  
شرایط دوره حضوری
 
   
شهریه به تومان
تعداد جلسات

مدت کل دوره

بر حسب ماه

تعداد جلسات در هفته

سه ساعته

نام استاد
نام درس
1780000
20
3
2
دکتر حاجی پور
Level 1
1780000
20
3
2
دکتر حاجی پور
Level 2
1780000
20
3
2
دکتر حاجی پور
Level 3
1980000
20
3
2
دکتر حاجی پور
Level 4
1980000
17
3
2
دکتر حاجی پور
Level 5
 
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health