.: موسسه علوم و فنون معین :.
         
   
     
تهران - بالاتر از میدان ولیعصر - بعد از تقاطع زرتشت- کوی پزشک پور - پلاک 12 - ساختمان معین
:نشانی دفتر مرکزی
               
  mui.tehran89@gmail.com :ایمیل 88903660 :تلفن
:مشاوره تحصیلی
  mui.tehran89@gmail.com :ایمیل 88915839 :تلفن
:امور نمایندگی ها
     
 
 
         
         
         
Test cable channels Graduate Department of Health