.: موسسه علوم و فنون معین :.
 
  IELTS  
 
شرایط دوره حضوری
 
   
شهریه به تومان
تعداد ساعت
نام استاد
نام درس
1900000
70
استاد جوادی
دوره جامع
1900000
70
استاد جوادی

PRE-IELTS (ویزه افراد مبتدی)

1900000
70
استاد جوادی
دوره مکالمه
 
.امکان برگزاری دوره به صورت خصوصی وجود دارد
شهریه کل دوره و شرایط پرداخت
 
 
Test cable channels Graduate Department of Health