انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد
رشته های مجاز به شرکت در مقطع دکتری
 
 
نام رشته
مشاوره در مامایی مامایی پرستاری
بیوشیمی بالینی علوم تغذیه مدیریت خدمات بهداشتی
علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه علوم بهداشتی در تغذیه زیست فناوری پزشکی
اتاق عمل فیزیولوژی ژنتیک انسانی
علوم تشریحی نانوفناوری پزشکی علوم و صنایع غذایی(گرایش کنترل کیفی)
میکروب شناسی پزشکی تکنولوژی گردش خون بهداشت و ایمنی مواد غذایی
ویروس شناسی پزشکی روانشناسی بالینی خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
اقتصاد بهداشت فیزیک پزشکی ایمنی شناسی پزشکی
میکروب شناسی مواد غذایی مهندسی بهداشت حرفه ای انفورماتیک پزشکی
انگل شناسی پزشکی آموزش پزشکی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
قارچ شناسی مهندسی بهداشت محیط ارزیابی فناوری سلامت
سالمندشناسی فناوری تصویربرداری پزشکی رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
فارماکولوژی فناوری اطلاعات سلامت روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
علوم آزمایشگاهی اپیدمیولوژی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی (با پایه کارشناسی تغذیه)
مددکاری اجتماعی فیزیوتراپی ورزش فیزیوتراپی
ارگونومی آمار زیستی محیط زیست
بیوتکنولوژی میکروبی بیوفیزیک مهندسی فناوری اطلاعات
بیوتکنولوژی کشاورزی بیوشیمی اقتصاد
زیست فناوری دارویی بیوتکنولوژی HSE
زیست شناسی (کلیه گرایشها) ژنتیک بهداشت عمومی
فیزیک سلامت سالمندی سم شناسی
زیست شناسی با گرایش علوم جانوری مهندسی کامپیوتر کامپیوتر (کلیه گرایشها)
مديريت شهري مدیریت مالی مدیریت دولتی
مدیریت اجرایی مدیریت توانبخشی مدیریت (کلیه گرایشها)
مهندسی مواد مهندسی پزشکی مهندسی برق (کلیه گرایشها)
مهندسی پلیمر مهندسی پرتوپزشکی مهندسی مکانیک
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژی مهندسی شیمی
روانشناسی دامپزشکی بیوانفورماتیک
جامعه شناسی آموزش یا مدیریت خدمات پرستاری سیاست گذاری سلامت
یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی برنامه ریزی رفاه اجتماعی وزارت علوم
علوم ارتباطات اجتماعی رفاه اجتماعی بیومواد
علوم تربیتی مدارک پزشکی علوم و فناوری نانو
علوم اجتماعی شیمی تجزیه روانشناسی سلامت
کاردرمانی شنوایی شناسی شیمی
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین (بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها) روانسنجی گفتاردرمانی
اکولوژی انسانی بینایی سنجی پرتوپزشکی
ژورنالیسم پزشکی آمار ریاضی ایمنی صنعتی
  نظارت بر امور دارویی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 

Test cable channels Graduate Department of Health