انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد
رشته های مجاز به شرکت در مقطع دکتری
 
 
نام رشته
آمار زیستی آمار ریاضی جمعیت شناسی
اقتصاد بهداشت اکولوژی انسانی ریاضی و آمار/ مهندسی فناوری اطلاعات
ارگونومی اپیدمیولوژی اقتصاد
ایمنی شناسی پزشکی ایمنی صنعتی/طراحی صنعتی HSE
بیوانفورماتیک آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایمونوژنتیک
انگل شناسی پزشکی آموزش پزشکی آموزش یا مدیریت خدمات پرستاری
دامپزشکی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی ارزیابی فناوری سلامت
مهندسی بهداشت حرفه ای یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی برنامه ریزی رفاه اجتماعی وزارت علوم
بهداشت عمومی مهندسی بهداشت محیط جامعه شناسی
بیومواد بینایی سنجی بهداشت و ایمنی مواد غذایی
بیوتکنولوژی میکروبی بیوفیزیک بیوشیمی بالینی
زیست فناوری پزشکی بیوتکنولوژی کشاورزی/نانوزیست فناوری/زیست پزشکی بیوشیمی
علوم بهداشتی در تغذیه بیوتکنولوژی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) دارویی
پرتوپزشکی/ تکنولوژی رادیولوژی پرستاری پاتوبیولوژی
خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین (بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها) علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان روانسنجی/ روانشناسی شخصیت رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
روانشناسی روانشناسی سلامت روانشناسی بالینی
ژنتیک ژنتیک انسانی زیست شناسی سلولی و مولکولی
زیست شناسی (کلیه گرایشها) ویروس شناسی پزشکی علوم آزمایشگاهی
سم شناسی سلامت سالمندی رفاه اجتماعی
شیمی شیمی تجزیه شنوایی شناسی
علم اطلاعات و دانش شناسی/علم سنجی/مدارک پزشکی علوم و فناوری نانو/ علوم و فناوری میکروبی سیاست گذاری سلامت
علوم اجتماعی فناوری اطلاعات سلامت علوم ارتباطات اجتماعی/پژوهش های علوم اجتماعی
فناوری تصویربرداری پزشکی علوم و صنایع غذایی(گرایش کنترل کیفی) زیست شناسی با گرایش علوم جانوری
فارماکولوژی علوم تربیتی علوم تغذیه
فیزیک فیزیک پزشکی اتاق عمل
فیزیوتراپی ورزش فیزیوتراپی فیزیولوژی
کامپیوتر (کلیه گرایشها) قارچ شناسی فوتونیک
مامایی گفتاردرمانی کاردرمانی
مدیریت دولتی مددکاری اجتماعی مشاوره در مامایی
مدیریت مالی مدیریت خدمات بهداشتی مهندسی کامپیوتر
مدیریت سوانح طبیعی/ مدیریت بحران/ مدیریت شهری/پدافند غیرعامل مدیریت توانبخشی مدیریت (کلیه گرایشها)
ژورنالیسم پزشکی مهندسی برق (کلیه گرایشها) مدیریت اجرایی
مهندسی پرتوپزشکی مهندسی مکانیک مهندسی مواد
مهندسی پلیمر مهندسی پزشکی مهندسی عمران/ مهندسی منابع طبیعی/ مهندسی محیط زیست
مهندسی ژنتیک مهندسی شیمی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی (با پایه کارشناسی تغذیه)
میکروبیولوژی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی مخاطرات محیطی (گرایش طبیعی و انسان ساخت)/ مطالعات دفاعی
نانوفناوری پزشکی میکروب شناسی مواد غذایی میکروب شناسی پزشکی
علوم تشریحی تکنولوژی گردش خون نظارت بر امور دارویی
  سالمندشناسی انفورماتیک پزشکی
 

Test cable channels Graduate Department of Health