.منابع آزمون لیسانس به پزشکی :.
 
 
لیسانس به پزشکی
 
مشخصات بسته آموزشی
 
 
شهریه به تومان
نام درس
باکتری، ویروس، انگل و قارچ شناسی
 
ایمنی شناسی
 
بیوشیمی
 
جامعه شناسی
 
ژنتیک  
فیزیولوژی
 
1700000
آناتومی
 
 
جنین شناسی و بافت شناسی
 
 
روانشناسی
 
 
فیزیک و فیزیک پزشکی
 
 
شیمی آلی و عمومی
 
  مهارتهای استدلال و تفکر نقاد